Informacje ogólne

Studium podyplomowe "Technologie internetowe i technologie mobilne w projektowaniu i realizacji systemów informatycznych" jest adresowane do informatyków i absolwentów wyższych uczelni stosujących narzędzia informatyczne, którzy dotychczas w niewielkim zakresie mieli kontakt z technologiami internetowymi. Daje ono podstawy do projektowania stron, budowy witryn czy portali internetowych. Jednak główny nacisk położony został na przedstawienie słuchaczom metod, narzędzi oraz technologii projektowania i realizacji systemów informatycznych bazujących na Internecie. Drugim celem studium jest zapoznanie słuchaczy z urządzeniami mobilnymi, stosowanymi w nich narzędziami programowymi, a także technikami programowania takich urządzeń.

Organizacja zajęć

Studium podyplomowe prowadzone jest w systemie dwusemestralnym z zajęciami odbywającymi się w soboty. Jego program obejmuje 240 zajęć dydaktycznych, na które składają się wykłady i ćwiczenia laboratoryjne oraz przygotowanie pracy końcowej. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studium podyplomowego jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem i obrona pracy końcowej.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników – profesorów i doktorów – Instytutu Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Kierownikiem Studium jest dr inż. Katarzyna Harężlak

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest pomyślny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadzane jest na podstawie następujących dokumentów złożonych przez kandydata:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusza osobowego
  • oryginału lub uwierzytelnionej kopii (odpisu) dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • CV
  • deklaracji pokrycia kosztów Studium

Wzory dokumentów dostępne są na stronie Dokumenty do pobrania.

Zasady odpłatności

Odpłatność za studia podyplomowe wynosi 5000 zł podzielona została na dwie części płatne na początku każdego semestru:

  • 2500 zł za I semestr
  • 2500 zł za II semestr

Brak uiszczenia opłaty traktowany jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
Nie podlega zwrotowi opłata za naukę, jeżeli w czasie jej trwania nastąpiło skreślenie z listy lub rezygnacja z nauki.
Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym do wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Dane dotyczące banku i numer konta dostępne są na stronie Dokumenty do pobrania.